Fordonsvätgasens moment 22 – använd syrgas.

För att minska koldioxidutsläppen vore det bra att ersätta fossila bränslen med vätgas som energibärare. Detta inte minst för fordonstrafiken. Där råder ett moment 22: Inga vätgastappar – då är det ingen idé att köpa en bränslecellsbil. Inga bränslecellsbilar – då är det ingen idé att bygga vätgastappar.

Vätgasen kan produceras med el genom elektrolys av vatten. Elen kan komma från fossilfria källor. Då kan syrgas produceras som biprodukt. Syrgasen kan tillvaratas och användas på ställen där syrgas redan idag används eller behövs. Två exempel:

Vid våra stora sjukhus används syrgas, som levereras dit i flytande form med tankbilar. Om man bygger en anläggning vid sjukhusen för elektrolys av vatten med en vätgastapp för bilar och använder syrgasen i den befintliga syrgasanläggningen, så har man uppnått två mål och minskat behovet av tankbilstransporter. Då skulle vi få ett nät av vätgastappar över landet. Om inte all vätgas går att sälja direkt kan sjukhusen själva ta vara på vätgasen och bygga bränsleceller för att delvis ersätta sina dieselmotordrivna generatorer för reservkraft.

Vid försök har man visat att havs- och sjöbottnar som är döda på grund av syrebrist kan restaureras genom tillförsel av syre. Syrebristen beror till stor del på övergödning. I Östersjön har man skissat på ett projekt för en begränsad yta till en kostnad av två miljarder kronor. Om man bygger en elektrolys/vätgastapp/syre produktion vid vägar, som gränsar till sjöar med döda bottnar, så kan man leda ner syrgasen till botten och bidra till restaurering av övergödda vatten. Man skulle också minska behovet av tankbilstransporter för andra drivmedel för fordon. På så sätt skulle man kunna få ett nätverk av vätgastappar även i glesbygd.

Det finns en uppsjö av verksamheter i Sverige som använder syrgas. Om dessa kunde bygga elektrolys/vätgas/syrgasanläggningar vore mycket vunnet för en övergång till vätgas som energibärare.


Tillbaka