Odla upp och beskoga världens öknar och torra områden.


Tre problem att lösa samtidigt:

1 Ta hand om koldioxid, som redan tillförts atmosfären.

2 Ta hand om en del av det vatten, som annars skulle höja havsnivån

3 Skapa ökat livsutrymme för människor på stora ytor, som idag är sparsamt bebodda.


Initial metod: Skapa en opinion och politisk vilja att på bred front börja ett internationellt samarbete för att odla och beskoga världens torra områden och öknar.


Förutsättningar:

Det finns idag massor av kända tekniker, som möjliggör att odla upp världen öknar och torra områden. Jag kommer att presentera en del sådan teknik på klimatriksdagens påverkansplats.


Enligt rapporten april 2014 från den tredje arbetsgruppen International Panel on Climate Change (IPCC 3) för lindring av klimatförändringarnas följder är odling och beskogning en metod för att ta hand om koldioxid, som redan har släppts ut i atmosfären. När öknarna odlas upp kommer en avsevärd mängd koldioxid bindas dels i träd och växter och dels i en växande förna (matjordsskikt).


Enligt IPCC 3 kommer odling och beskogning att binda vatten i träd, växter och förna. Om vattnet för odling inte tas ur grundvatten kommer en del vatten dessutom att tillföras djupare liggande skikt. När öknarna och torra områden odlas upp kommer avsevärda mängder vatten att lagras.


Öknar och torra områden är mycket sparsamt befolkade. När dessa områden odlas upp och befolkas kommer det att ges utrymmen för en stor befolkning. Detta är särskilt viktigt när stora delar av världens befolkning tvingas att flytta till följd av klimatförändringar.


Tillbaka